Medezeggenschapsraad

Zoals wettelijk is voorgeschreven is op onze school een medezeggenschapsraad (M.R.). In deze M.R. zitten zowel vertegenwoordigers van ouder(s)/verzorger(s) als van het personeel. De directeur kan bij een bijeenkomst van de M.R. als adviseur aanwezig zijn. De sectordirecteur fungeert als vertegenwoordiger van het bestuur.

De M.R. behartigt de belangen van de school, personeel, ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen. Ze doet dit door uitvoering te geven aan een aantal voorgeschreven taken, zoals het al dan niet instemmen met voorstellen van het bestuur en het gevraagd en ongevraagd adviseren van bestuur en directeur.

 

Ouder(s)/verzorger(s)/verzorgers die in algemene zin mee willen denken over de schoolontwikkeling, kunnen via de oudervertegenwoordigers hun mening kenbaar maken.

 

Personeelsgeleding

Stacey Wintershoven

Katie Broerse

 

Oudergeleding